Admission

Our school year is divided into two semesters. The first semester is August to December and the second runs from January to June. Ideally your child joins us at the beginning of the semester, however we are happy to accept children throughout the year, subject to available space. Plans for children admitted throughout the year are available on request. Kindly contact the school for our current school calendar and fee policy (santisoukmontessorian@gmail.com).

Parents who wish to enroll their children at Santisouk Montessori Preschool are kindly requested to fill out the enrollment form (please contact the school) and submit it to the Director’s Office with a current photo of your child. You and your child will then be invited to the school to see the facilities and to meet with the director. We maintain a set number of children enrolled to ensure the quality of education is never compromised, for this reason there may be a waiting list.

ການຮັບນັກຮຽນ

ປີຮຽນຂອງໂຮງຮຽນເຮົາແມ່ນຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກຮຽນ. ພາກຮຽນທີໜື່ງແມ່ນຈາກເດືອນ 8 ຫາເດືອນ 12 ແລະ ພາກຮຽນສອງຈາກ ເດືອນ 1 ຫາເດືອນ 6. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນຮຽນກັບພວກເຮົາຈາກຕົ້ນພາກຮຽນ. ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພວກເຮົາຍີນດີທີ່ຈະຮັບນັກຮຽນໃໝ່ເວລາໃດກໍ່ໄດ້ໃນປີ, ຂື້ນກັບບ່ອນວ່າງຂອງໂຮງຮຽນ

ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຕ້ອງການຢາກສະໝັກລູກນ້ອຍຂອງທ່ານກັບໂຮງຮຽນອະນຸບານ ສັນຕິສຸກ ມົງແຕສໂຊລີ ກະລຸນາປະກອບແບບຟອມນີ້ ແລະ ຢື່ນຢູ່ຫ້ອງການຂອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ພ້ອມກັບຮູບ ລູກຂອງທ່ານ. ທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານຈະຖືກເຊີນມາຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນຂອງເຮົາເພື່ອສັງເກດເບີ່ງ ສະຖານທີ່, ອຸປະກອນອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນການສິດສອນ ແລະ ພົບປະກັບຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ. ພວກເຮົາຈຳກັດຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ຮັບເຂົ້າຮຽນແຕ່ລະປີ ເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນ.