School

Founded in 1993 by Lucy Talbot-Ponsonby, Santisouk Montessori Preschool is Vientiane’s original and longest running Montessori preschool.

For 25 years the school has been a unique and enthusiastic multicultural learning environment where children are engaged in progressive learning and are developing to the fullest of their individual potential.

Our campus is located in Ban Vatnak between the residences of the Chinese and the American ambassadors and next to Wat Nak Naiai, providing a safe and peaceful learning environment in central Vientiane (see map). Our backyard hosts one of the most amazing playgrounds in town, with old trees providing shade even on the hottest days of the year.

Keeping alive the tenets of Montessori philosophy and practice, we aim at achieving in each child a sense of self-confidence, creativity and independence while recognizing the unique potentials and abilities that will shape them into proactive members of their communities.

ໂຮງຮຽນ

ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ສັນຕິສຸກ ມົງແຕສໂຊລີ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1993 ໂດຍທ່ານນາງ ລູຊີ ທາລບອດ-ພອນສັນ ແລະ ແມ່ນໂຮງຮຽນອະນຸບານນານາຊາດແຫ່ງທຳອິດ ແລະ ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນວຽງຈັນ.

ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 25 ປີທີ່ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ເປັນສະຖານທີ່ຮຽນຮູ້ທີ່ມີ ຫຼາກຫຼາຍຊົນຊາດ ມີເອກະລັກ ແລະ ມີຄວາມຟົດຟື້ນ ແລະ ເປັນບ່ອນທີ່ເດັກນ້ອຍຈາກຫຼາກຫຼາຍຊາດ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳການຮໍ່າຮຽນແບບກ້າວໜ້າ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ມີພັດທະນາການສູງສຸດ ຕາມສັກກະຍະພາບຂອງເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນ.

ໂຮງຮຽນເຮົາແມ່ນຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງທີ່ພັກຂອງເອກອັກຄະຣາຊະທູດແຫ່ງປະເທດຈີນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ໃກ້ກັບວັດນາກໃຫຍ່. ທີ່ຕັ້ງທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ ໄດ້ໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຮໍ່າຮຽນທີ່ມີທັງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫງົບ ແລະ ສະດວກໃນການໄປມາໃນວຽງຈັນ. ສວນທາງຫຼັງຂອງໂຮງຮຽນ ມີເດີ່ນຫຼີ້ນສຳຫຼັບເດັກນ້ອຍບ່ອນໜື່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນວຽງຈັນ ທີ່ມີທັງຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທີ່ໃຫ້ຮົ່ມໃນມື້ທີ່ຮ້ອນທີ່ສຸດຂອງປີ.

ໂດຍອີງໃສ່ປັດຊະຍາ ມົງແຕສໂຊລີ ແລະ ນຳໃຊ້ທິດສະດີການປະຕິບັດ, ພວກເຮົາແນໃສ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົວເອງ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ແລະ ຄວາມເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ໃນຂະນະທີ່ ຮັບຮູ້ສັກກະຍະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດອັນເປັນເອກະລັກຂອງເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນ ທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃຫຍ່ເປັນສ່ວນໜື່ງໃນສັງຄົມທີ່ມີຄຸນນະພາບ.