Team

“Watching closely how the students learn and seeing them mesmerized with their discoveries – these very well sum up a Montessori teacher’s inspiration.” – Caroline de Rham, Santisouk Director

Santisouk is a collective not-for-profit organization governed by the parents. A Board of elected members ensures the governance of the school, while the Director administers the day to day operations of this dynamic learning environment.

10 dedicated teachers and support staff, over two thirds of whom are Montessori certified, make up the Santisouk teaching team. Committed and engaged, Santisouk teachers focus on the needs and abilities of each individual child and provide a safe and inspiring environment for them to develop to their fullest. Lao and English are the school’s primary languages but some of our teachers also speak French, Spanish, and Mandarin.

The team is complemented by a greater network of artists, musicians, athletes and yoga teachers who run weekly special activities for the children. Parents are represented strongly here. We are fortunate to have several early childhood professionals among our parent community whose involvement is constantly developing capacity and encouraging new ideas and inspiration among staff.

ທີມງານ

“ການໄດ້ເບີ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ ວິທີນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຮຽນຮູ້ ແລະ ເຫັນເຂົາເຈົ້າຖືກສະກົດຈິດກັບການຄົ້ນພົບໃໝ່ໆຂອງເຂົາເຈົ້າ – ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ສະຫຼຸບແຮງບັນດານໃຈຂອງຄູມົງແຕສໂຊລີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ” – ອາດາ ບາຄີລົດ ວີແມນ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນອະນຸບານສັນຕິສຸກ

ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ສັນຕິສຸກ ມົງແຕສໂຊລີ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ ທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນທີ່ຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ. ຄະນະກຳມະການຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍມີສະມາຊິກທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການປົກຄອງຂອງໂຮງຮຽນ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ອຳນວຍການຂອງໂຮງຮຽນ ທ່ານນາງ ອາດາ ບາຄີລົດ ວີແມນ ຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານຈັດການໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລະມື້.

ທີມງານໃຫ້ການສິດສອນແມ່ນລວມມີທັງໝົດຄູສອນ ແລະ ພະນັກງານສະໜັບສະໜູນ 10 ຄົນ, ເຊີ່ງຫຼາຍກວ່າສອງສ່ວນສາມແມ່ນມີໃບຮັບຮອງຂອງມົງແຕສໂຊລີ. ຄູສອນຂອງໂຮງຮຽນສັນຕິສຸກ ແນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ທີ່ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພ ແລະ ເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີພັດທະນາການທີ່ສູງສຸດ. ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເປັນພາສາຫຼັກທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນ ແຕ່ນອກຈາກນັ້ນ ພາສາຝຣັງ, ສເປນ ແລະ ພາສາຈີນກໍ່ຍັງຖືກໃຊ້ໂດຍຄູສອນບາງກຸ່ມ.

ທີມງານສິດສອນຍັງລວມມີເຄືອຂ່າຍຂອງ ສິນລະປີນ, ນັກດົນຕີ, ນັກກິລາ ແລະ ຄູສອນໂຢຄະ ທີ່ຈັດກິດຈະກຳພິເສດໃຫ້ນັກຮຽນທຸກອາທິດ. ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ປົກຄອງ ກໍ່ຍັງມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍໃນກິດຈະກຳຕ່າງໆ. ພວກເຮົາໂຊກດີຫຼາຍທີ່ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບເດັກໄວເຍົາຫຼາຍຄົນໃນກຸ່ມຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ສະເໜີຄວາມຄິດໃໝ່ໆເລື້ອຍໆ.